Osnovne teme kongresa

Metodi, tehnologije, tehnike, standardi i softveri integralnog projektovanja, gradnje, tehničkog pregleda, ispitivanja, monitoringa i pametnog korišćenja energetski efikasnih održivih zdravih novih zgrada i temeljno obnovljivim izvorima energije integrisanom energetskom – rehabilitacijom obnovljenog postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilju postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanju i adaptabilnosti urbanih sistema klimatskim promenama i rezilijentnosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme i geološke poremećaje, već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija biće noseće teme kongresa i izložbe. Tematske oblasti su:

 1. Unapređenja i inovacije osnovnih principa, metoda proračuna opterećenja, projektovanja, proizvodnje komponenata, standarda i ispitivanja energetski unapređene opreme i sistema za KGH (klimatizaciju, grejanje, hlađenje) i ventilaciju.
 2. Merodavni parametri i mape kvaliteta spoljašnje sredine (vazduha, vode, zemlje) i rizici zagađenja.
 3. Simulacija performansi zgrada, rezilijentnost tipične meteorološke godine prema klimatskim promenama i referentni podaci hidrometeorologije i hidrogeologije, kao i simulacijama određivanje podataka – rezultata interakcije vetra i mreže urbanih struktura.
 4. Metodi i problemi integralnog projektovanja održivih objekata i integralna isporuka projekata zgrada (posebno komercijalnih, zdravstvenobolničkih, data centara i drugih posebnih namena); merodavne analize i optimizacija energetske efikasnosti svih faza životnog veka objekta.
 5. Metodi i standardi tehničkog prijema, održavanja, ispitivanja kontrole i optimizacija rada sistema KGH određenih namena i vrste objekata; ispitivanja merenjem dinamike bilansa potreba energije u uslovima merenih hidrometeoroloških parametara i validacija rezultata simulacija.
 6. Aktuelne teme razvoja opreme i sistema mobilne klimatizacije.
 7. Merodavni potencijali i bilansi obnovljivih izvora energije (OIE) (lokalno, regionalno i na nivou države).
 8. Zelene površine, zeleni krovovi i fasade; novi materijali, multifunkcionalne fasade i samolečive konstrukcije.
 9. Integracija OIE, posebno fotonaponskih i fotonaponskotoplotnih (FN i FNT) slojeva i struktura u omotače zgrada (BIPV); optimizacija dnevnog i veštačkog osvetljenja; istraživanja, razvoj i standardizacija.
 10. Merenje protoka ventilacionog vazduha i kvalitet unutrašnje sredine uključujući biološku čistoću i akustiku.
 11. Tehnologije hlađenja, rashladni uređaji i sistemi i toplotne pumpe kao OIE, istraživanje i razvoj proizvodnje na pragu reindustrijalizacije.
 12. Uticaj novih tehnologija i usavršene opreme za KGH sa prirodnim rashladnim sredstvima na poboljšanje energetske efikasnosti sistema za KGH.
 13. Primena regulative o fgasovima i direktive o ekološkom dizajnu u 2018 – realnost i mogućnosti.
 14. Ograničenja u nabavci i primeni rashladnih sredstava koja značajno utiču na globalno zagrevanje (visoki GWP).
 15. Sistemi daljinskog grejanja i hlađenja u urbanim transformacijama (uslovima sve većih migracija u gradove, uticaja na zdravstvene uslove, način organizacije života, sigurnost, održivost).
 16. Temeljno energetsko renoviranje uz integraciju korišćenja OIE na nivou pojedinačnih (posebno stambenih) objekata i na nivou javnog gradskog sistema daljinskog grejanja i hlađenja.
 17. Korišćenje OIE za naselja nula emisije CO2 u sprezi sa skladištenjem energije upotrebom podzemnih prostora iscrpljenih i zatvorenih kopova uglja i minerala.
 18. Distribuirana proizvodnja električne energije korišćenjem OIE u sistemu pametne mreže i skladištenja energije.
 19. Kombinovani sistemi centralne i distribuirane ko i trigeneracije energije u sprezi sa pametnoj mrežom i uz korišćenje OIE i sistema skladištenja energije.
 20. Električne instalacije, pametne mreže i ICT infrastruktura rezilijentnih zgrada i rurbanih naselja energije plus.
 21. Vertikalni i horizontalni transport (liftovi, eskalatori i drugi mehanički sistemi u zgradama).
 22. Sistemi za snabdevanje vodom, otpadne vode i čvrst otpad.
 23. Sistemi automatske kontrole i inteligentnog upravljanja objektom u celini uključujući sisteme KGH, kontrolu pristupa, sistem bezbednosti, zaštite i zaustavljanja požara.
 24. Energetski efikasno korišćenje OIE za KGH u rurbanom (harmonizovanom ruralnom i urbanom) razvoju, naprednoj organskoj poljoprivredi, agroindustriji, hladnom lancu hrane i drugim proizvodnokomercijalnim objektima i sistemima.

Sledeći kongres

52. Kongres i izložba o KGH 
1–3. decembar 2021.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 52 godine.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
52. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija