Studentski program

Četvrtak, 5. decembar

Aneks A • Annex A

11.00–13.30 h Sesija 10 • Studentski program
Session 10 • Students' program

Chairpersons: B. Blagojević, A. Anđelković, M. Ignjatović

 1. Pozdravna reč • Welcome address
  Prof. Branislav TODOROVIĆ, Predsednik Društva za KGH i Predsednik Organizacionog odbora 50. Kongresa i izložbe o KGH
 2. Zgrade za ljude i performanse. Postizanje operativne izvrsnosti
  Building for People and Performance: Achieving Operational Excellence
  Darryl BOYCE, ASHRAE President
 3. Pozdravna reč • Welcome address
  Frank HOVORKA, REHVA President
 4. Studenti i mladi inženjeri u ASHRAE
  Students and YEA in ASHRAE
  Doc. Aleksandar ANĐELKOVIĆ, ASHRAE Region XIV, YEA RVC
 5. Klimatske promene i sistemi KGH
  Climate Changes and HVAC&R Systems
  Prof. Risto CICONKOV, Univerzitet “Sveti Kiril i Metodije”, Skoplje, North Macedonia
 6. Predstavljanje kompanije TROX, uređaja za regulaciju protoka TVE i protivpožarne klapne FKA2-EU
  Presentation of TROX company, TVE flow control unit and FKA2-EU fire dampers
  Irena POPOVIĆ, TROX, Predstavništvo Srbija
  TVE brochure download →
  FKA2-EU brochure download →

Studentski radovi • Students' papers:

 1. Predlog energetskih razreda zgrada prema ukupnoj primarnoj energiji
  Proposal of building energy classes regarding total primary energy consumption
  Slavoljub SAVKOVIĆ, Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd
 2. Eksperimentalno i teorijsko određivanje performansi hibridnog solarnog PV/T panela
  Experimental and simulation performance investigation of a hybrid solar PV/T panel
  Mihai BAICEANU, Technical University of Civil Engineering, Bucharest, Building Services Faculty, Romania.
 3. Optimizacija rada rashladnog postrojenja primenom regulacije potisnog pritiska kompresora
  Optimizing the operation of the cooling plant by applying compressor head pressure control
  Damir Kovčić, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
 4. Tehno-ekonomska analiza konverzije toplotnog izvora nakon energetske sanacije za slobodnostojeću stambenu zgradu visoke spratnosti
  Techno-economic analysis of heat source conversion during refurbishment of high-rise residential building
  Nikola NIKOLIĆ, Mašinski fakultet u Nišu, Niš, Srbija
 5. Optimizacija dvocevnog sistema vodenog centralnog grejanja
  Optimization of two-pipe hydronic central heating system
  Nemanja ŽIVKOVIĆ, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Kraljevo, Srbija
 6. Gubici toplote: faktor oblika
  Heat loss: shape factor
  Nistor Raul LUCIAN, Building Services Department, Civil Engineering Faculty, Politechnica University Timisoara, Timisoara, Romania

Nacionalno studentsko takmičenje
Društva za KGH Srbije

Od 2018. godine i 49. Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH, Društvo za KGH Srbije organizuje Nacionalno studentsko takmičenje koje se u posebnoj sali Sava centra održava nakon izlaganja radova.

 undefined

Pravila Nacionalnog studentskog takmičenja Društva za KGH Srbije 

 1. U cilju promocije struke KGH među studentima tehnike i podrške mladim inženjerima u razvoju i napredovanju u struci KGH, Društvo za KGH Srbije, svake godine organizuje Nacionalno studentsko takmičenje tokom Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH.
 2. Pobednik nacionalnog studentskog takmičenja stiče pravo da predstavlja Republiku Srbiju, odnosno Društvo za KGH Srbije, na narednom godišnjem studentskom takmičenju Evropske Federacije društava za KGH – REHVA. U slučaju da pobednik nije u mogućnosti da učestvuje na REHVA-inom takmičenju, drugoplasirani na nacionalnom takmičenju može predstavljati Društvo za KGH Srbije. Podrazumeva se poštovanje pravila i rokova predviđenih studentskog takmičenja REHVA-e.
 3. Radove za takmičenje mogu da prijave studenti osnovnih akademskih studija i master studija sa fakulteta univerziteta u Srbiji na kojima se izučavaju discipline povezane sa tematskim oblastima Kongresa o KGH, zajedno sa svojim mentorima.
 4. Poziv za prijavu studenskih radova za takmičenje objavljuje se u Prvoj informaciji i pozivu za prijavu radova za Kongres. Društvo za KGH Srbije istovremeno upućuje poziv i fakultetima (katedrama i departmanima) na kojima se izučavaju discipline povezane sa tematskim oblastima kongresa o KGH.
 5. Takmičarski rad je rad jednog ili dva studenta.
 6. Takmičarski rad treba da je zasnovan na odobrenom ili odbranjenom završnom radu osnovnih akademskih studija ili master radu na master studijama. Ispunjenost tih uslova potvrđuje mentor takmičarskog rada prilikom prijave rada.
 7. Naslov i sadržaj takmičarskog rada su potpuno slobodni u okviru tematskih oblasti.
 8. Takmičarski rad treba da bude napisan na engleskom jeziku i može da ima najviše šest stranica standardnog formata rada za Kongres o KGH. Uz ime autora obavezno se navodi i ime mentora. Takmičarski rad dostavlja se Koordinatoru takmičenja (na adresu office[a]smeits.rs) najkasnije 20 dana pre takmičenja.
 9. Sa jednog fakulteta mogu da se prijave najviše dva takmičarska rada.
 10. Studenti na samom takmičenju izlažu poster prezentaciju rada na formata A1 (vertikalno orijentisanom), usmenu prezentaciju rada u trajanju do 15 minuta (PP prezentacija, video snimak...) i odgovaraju na pitanja članova žirija. Prezentacije i odgovori studenata izlažu se na engleskom jeziku. Redosled izlaganja određuje se žrebanjem neposredno pre početka takmičenja.
 11. Takmičarski radovi ne štampaju se u Zborniku radova kongresa i mogu da se prezentiraju slobodno i na drugim skupovima. Takmičarski radovi, mogu takođe da se izlože u Studentskom programu na kongresu o KGH.
 12. Takmičenjem rukovodi Koordinator takmičenja. Koordinator se bira iz redova aktivnih univerzitetskih nastavnika na period od tri godine. Koordinator je član žirija po funkciji. Predsednik Organizacionog odbora i Koordinator neposredno ogranizuju takmičenje i staraju se o njegovoj regularnosti.
 13. Studenti nastupaju pred Žirijem takmičenja sastavljenim od pet članova iz redova univerzitetskih nastavnika. Sa jednog fakulteta može biti samo jedan član žirija. Mentori takmičarskih radova ne mogu biti članovi žirija. Predsednika i članove žirija imenuje Organizacioni odbor.
 14. Odluka žirija donosi se saglasno sledećima kriterijumima: 
 • relevantnost teme i cilj rada, najviše 15 bodova,
 • tehnička izvodljivost teme, najviše 15 bodova,
 • korišćene metode u radu, najviše 15 bodova,
 • dobijeni rezultati i analiza, najviše 15 bodova,
 • inovativni karakter rada, najviše 15 bodova,
 • kvalitet prezentacije i znanje engleskog jezika (usmena prezentacija i odgovori na pitanja članova žirija), najviše 15 bodova,
 • sadržaj i grafički dizajn postera, najviše 10 bodova.
 1. Svaki član žirija samostalno ocenjuje radove i potpisanu bodovnu listu dostavlja predsedniku žirija. Predsednik žirija sumira ukupni broj bodova za svakog kandidata i formira predlog rang liste. Žiri u punom sastavu donosi konačnu odluku i proglašava najbolji rad za pobednika takmičenja.
 2. Rezultati takmičenja saopštavaju se svim učesnicima po završetku rada žirija. Svi studenti, učesnici takmičenja, i njihovi fakulteti dobijaju Sertifikat o učešću na nacionalnom takmičenju.
 3. Troškove puta i boravka pobednika na REHVA-inom studentskom takmičenju obezbeđuje jedan od sponzora kongresa, ili SMEITS.
 4. Pobednik takmičenja svečano se proglašava tokom svečane večere kongresa, zajedno sa sponzorom.

Rok koncert na Mašinskom fakultetu u Beogradu
sviraju "Stripping Factor" i "Ključna kost"
Ulaz samo sa pozivnicom


Petak, 6. decembar

Jedna grupa studenata posetiće fabriku "Soko inžinjering" u Krnješevcima.

Sledeći kongres

51. Kongres i izložba o KGH 
2–4. decembar 2020.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 51 godinu.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
51. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija