Studentski program

Aneks B • Annex B

11.00‒14.00 h • Studentski program • Students' programme

Introductory addresses: Prof. Branislav TODOROVIĆ, predsednik Društva za KGH Sbije, Darryl BOYCE, ASHRAE President Elect Prof. Rade DOROSLOVAČKI, dekan Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad Prof. Zoltan MAGYAR, ASHRAE Region XIV Regional Vice-Chair Student Activities

Chair: Prof. dr Bratislav Blagojević

11.45–13.15 h Students’ presentations

 1. Pojava kišnih kapi koje se lede na električnim vodovima
  The occurrence of icing rain drops on powerlines
  Marija ORLOVIC, Milos BANJAC (mentor), Faculty of Mechanical Engineering University of Belgrade, Belgrade, Serbia
 2. Inovatvni akustički pristup proceni vazdušne propusnosti zgrade
  An Innovative acoustic approach for building air permeability estimation
  Alexandra ENE (Angelescu), Claudiu STANCIU, Tiberiu CATALINA, Vlad IORDACHE, Rumania
 3. Uticaj toplotne ugodnosti na pad radne produktivnosti ljudi u kancelarijama
  The thermal comfort impact on occupants’ working productivity loss in offices
  Stefan R. MILANOVIĆ, Tamara BAJC (mentor), University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia
 4. Analiza potrošnje energije u srpskoj kući projektovanoj prema nekim principima pasivnog solarnog dizajna
  Energy consumption anlysis in Serbian building based on the some principles of passive solar design
  Zorica VASILJEVIĆ, Danijela NIKOLIĆ (mentor), Faculty of engineering, University at Kragujevac, Kragujevac, Serbia
 5. Postizanje visokog kvaliteta unutrašnjeg vazduha u školskoj učionici
  Achievement of a high indoor environmental quality in a school classroom
  Andrei ENE, Nicolae BAJENARU, Tiberiu CATALINA, Razvan POPESCU, Rumania
 6. Energetska analiza zgrade Sigurne kuće i poboljšanje njene energetske efikasnosti primenom toplotne pumpe
  Energy analysis of „Safe house“ building and energy improvement by heat pump implementation
  Vladimir ČERNICIN, Uroš MILOVANČEVIĆ, University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Nacionalno studentsko takmičenje
Društva za KGH Srbije

Od 2018. godine i 49. Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH, Društvo za KGH Srbije organizuje Nacionalno studentsko takmičenje koje se u posebnoj sali Sava centra održava nakon izlaganja radova.

 undefined

Pravila Nacionalnog studentskog takmičenja Društva za KGH Srbije 

 1. U cilju promocije struke KGH među studentima tehnike i podrške mladim inženjerima u razvoju i napredovanju u struci KGH, Društvo za KGH Srbije, svake godine organizuje Nacionalno studentsko takmičenje tokom Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH.
 2. Pobednik nacionalnog studentskog takmičenja stiče pravo da predstavlja Republiku Srbiju, odnosno Društvo za KGH Srbije, na narednom godišnjem studentskom takmičenju Evropske Federacije društava za KGH – REHVA. U slučaju da pobednik nije u mogućnosti da učestvuje na REHVA-inom takmičenju, drugoplasirani na nacionalnom takmičenju može predstavljati Društvo za KGH Srbije. Podrazumeva se poštovanje pravila i rokova predviđenih studentskog takmičenja REHVA-e.
 3. Radove za takmičenje mogu da prijave studenti osnovnih akademskih studija i master studija sa fakulteta univerziteta u Srbiji na kojima se izučavaju discipline povezane sa tematskim oblastima Kongresa o KGH, zajedno sa svojim mentorima.
 4. Poziv za prijavu studenskih radova za takmičenje objavljuje se u Prvoj informaciji i pozivu za prijavu radova za Kongres. Društvo za KGH Srbije istovremeno upućuje poziv i fakultetima (katedrama i departmanima) na kojima se izučavaju discipline povezane sa tematskim oblastima kongresa o KGH.
 5. Takmičarski rad je rad jednog ili dva studenta.
 6. Takmičarski rad treba da je zasnovan na odobrenom ili odbranjenom završnom radu osnovnih akademskih studija ili master radu na master studijama. Ispunjenost tih uslova potvrđuje mentor takmičarskog rada prilikom prijave rada.
 7. Naslov i sadržaj takmičarskog rada su potpuno slobodni u okviru tematskih oblasti.
 8. Takmičarski rad treba da bude napisan na engleskom jeziku i može da ima najviše šest stranica standardnog formata rada za Kongres o KGH. Uz ime autora obavezno se navodi i ime mentora. Takmičarski rad dostavlja se Koordinatoru takmičenja (na adresu office[a]smeits.rs) najkasnije 20 dana pre takmičenja.
 9. Sa jednog fakulteta mogu da se prijave najviše dva takmičarska rada.
 10. Studenti na samom takmičenju izlažu poster prezentaciju rada na formata A1 (vertikalno orijentisanom), usmenu prezentaciju rada u trajanju do 15 minuta (PP prezentacija, video snimak...) i odgovaraju na pitanja članova žirija. Prezentacije i odgovori studenata izlažu se na engleskom jeziku. Redosled izlaganja određuje se žrebanjem neposredno pre početka takmičenja.
 11. Takmičarski radovi ne štampaju se u Zborniku radova kongresa i mogu da se prezentiraju slobodno i na drugim skupovima. Takmičarski radovi, mogu takođe da se izlože u Studentskom programu na kongresu o KGH.
 12. Takmičenjem rukovodi Koordinator takmičenja. Koordinator se bira iz redova aktivnih univerzitetskih nastavnika na period od tri godine. Koordinator je član žirija po funkciji. Predsednik Organizacionog odbora i Koordinator neposredno ogranizuju takmičenje i staraju se o njegovoj regularnosti.
 13. Studenti nastupaju pred Žirijem takmičenja sastavljenim od pet članova iz redova univerzitetskih nastavnika. Sa jednog fakulteta može biti samo jedan član žirija. Mentori takmičarskih radova ne mogu biti članovi žirija. Predsednika i članove žirija imenuje Organizacioni odbor.
 14. Odluka žirija donosi se saglasno sledećima kriterijumima: 
 • relevantnost teme i cilj rada, najviše 15 bodova,
 • tehnička izvodljivost teme, najviše 15 bodova,
 • korišćene metode u radu, najviše 15 bodova,
 • dobijeni rezultati i analiza, najviše 15 bodova,
 • inovativni karakter rada, najviše 15 bodova,
 • kvalitet prezentacije i znanje engleskog jezika (usmena prezentacija i odgovori na pitanja članova žirija), najviše 15 bodova,
 • sadržaj i grafički dizajn postera, najviše 10 bodova.
 1. Svaki član žirija samostalno ocenjuje radove i potpisanu bodovnu listu dostavlja predsedniku žirija. Predsednik žirija sumira ukupni broj bodova za svakog kandidata i formira predlog rang liste. Žiri u punom sastavu donosi konačnu odluku i proglašava najbolji rad za pobednika takmičenja.
 2. Rezultati takmičenja saopštavaju se svim učesnicima po završetku rada žirija. Svi studenti, učesnici takmičenja, i njihovi fakulteti dobijaju Sertifikat o učešću na nacionalnom takmičenju.
 3. Troškove puta i boravka pobednika na REHVA-inom studentskom takmičenju obezbeđuje jedan od sponzora kongresa, ili SMEITS.
 4. Pobednik takmičenja svečano se proglašava tokom svečane večere kongresa, zajedno sa sponzorom.

 

Sledeći kongres

50. Kongres i izložba o KGH 
4–6. decembar 2019.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 50 godina.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
50. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija